JAZYKOVÉ ZKOUŠKY GOETHE-INSTITUTU

V současné době se tyto zkoušky provádějí na Goethe-Institutech a v autorizovaných zkušebních centrech Goethe-Institutů v 93 zemích světa.

Další informace ke zkouškám GI

V zahraničí používají zkušební centra Goethe-Institutu speciální pečeť jako záruku kvality (Prüfungszentrum des Goethe-Instituts).

Zkoušky Goethe-Institutu odpovídají standardům ALTE (Evropská asociace zkušebních jazykových center).


Přehled jazykových zkoušek

Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1
Předpoklad 80 - 200 hodin (à 45 minut) intenzivní výuky. Doporučená věková hranice je od 10 let. Účastník zkoušky prokazuje, že disponuje schopností elementárního používání němčiny, která mu umožní rozumět, vytvořit ústně i písemně jednoduché fráze, vyprávět o sobě, své rodině, svém bydlišti.

Části zkoušky - písemná zkouška: porozumění slyšenému textu, porozumění čtenému textu, písemný projev (krátký osobní dopis); ústní zkouška skupinová nebo ve dvojicích.
Zkouška je známá po celém světě a je dokladem o elementární znalosti německého jazyka na úrovni A1.

Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1
Předpoklad 80 až 200 hodin (à 45 minut) intenzivní výuky. Doporučená věková hranice je od 16 let. Účastník zkoušky prokazuje, že disponuje schopností elementárního používání němčiny, která mu umožní rozumět, vytvořit ústně i písemně jednoduché fráze, vyprávět o sobě, své rodině, svém bydlišti.

Části zkoušky - písemná: porozumění slyšenému textu, porozumění čtenému textu, písemný projev (krátký osobní dopis); ústní zkouška skupinová.
Zkouška je známá po celém světě a je dokladem o elementární znalosti německého jazyka na úrovni A1.

Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch A2
Předpoklad 200 až 350 hodin (à 45 minut) intenzivní výuky. Doporučená věková hranice je od 10 let. Účastník zkoušky prokazuje, že je schopen se jednoduše vyjadřovat v němčině. To znamená, že by účastník zkoušky měl být schopen vést dialog na známé téma, umí vyhledat určitý typ informací v textu, dokáže se zapojit do rozhovoru, který má jasnou strukturu; rozumí, pokud mluvčí používá spisovnou němčinu a mluví pomalu a zřetelně. Rovněž by měl být schopen sdělovat velmi jednoduché skutečnosti slovem i písmem.

Části zkoušky - písemná: porozumění slyšenému textu, porozumění čtenému textu, krátký osobní dopis; ústní zkouška skupinová nebo ve dvojicích.
Zkouška je známá po celém světě a je dokladem o jednoduché znalosti německého jazyka na úrovni A2.

Goethe-Zertifikat A2
Předpoklad 200 až 350 hodin (à 45 minut) intenzivní výuky. Doporučená věková hranice je od 16 let. Účastník zkoušky prokazuje, že je schopen se jednoduše vyjadřovat v němčině. To znamená, že by účastník zkoušky měl být schopen vést dialog na známé téma, umí vyhledat určitý typ informací v textu, dokáže se zapojit do rozhovoru, které mají jasnou strukturu; rozumí, pokud mluvčí používá spisovnou němčinu a mluví pomalu a zřetelně. Rovněž by měl být schopen sdělovat velmi jednoduché skutečnosti slovem i písmem.

Části zkoušky - písemná: porozumění slyšenému textu, porozumění čtenému textu, krátký osobní dopis; ústní zkouška skupinová nebo ve dvojicích.
Zkouška je známá po celém světě a je dokladem o jednoduché znalosti německého jazyka na úrovni A2.

Goethe-Zertifikat B1/Goethe-Zertifikat B1 für Jugendliche
Předpoklad 400 až 600 hodin (à 45 minut) intenzivní výuky. Účastník zkoušky prokazuje, že disponuje solidními znalostmi němčiny, které mu umožňují jazykově se vyrovnat se všemi běžnými situacemi všedního dne. To znamená, že by účastník zkoušky měl být schopen porozumět rozhovoru o běžných každodenních situacích a zapojit se do něj. Rovněž by měl být schopen sdělovat jednoduché skutečnosti slovem i písmem a porozumět textům s každodenní tématikou.

Části zkoušky - písemná: porozumění psanému textu, základy gramatiky, písemný projev, porozumění mluvenému textu; ústní zkouška.
Zkouška je známá po celém světě a je jako doklad základní znalosti německého jazyka uznávána firmami i státními institucemi; v Německu uznávána též jako doklad znalosti němčiny k žádosti o udělení státní příslušnosti.

Goethe-Zertifikat B2/Goethe-Zertifikat B2 für Jugendliche
Předpoklad 600 až 800 hodin (à 45 minut) intenzivní výuky. Účastník zkoušky prokazuje dobré znalosti standardní němčiny, schopnost se jazykově správně, bez větších chyb vyjadřovat k mnoha tématům písemně i ústně a rozumět i složitějším textům.

Části zkoušky - písemná: porozumění psanému textu, písemný projev, porozumění mluvenému textu; ústní zkouška.
Zkouška je známá po celém světě a je jako doklad základní znalosti německého jazyka uznávána firmami i státními institucemi; v Německu uznávána též jako doklad znalosti němčiny k žádosti o udělení státní příslušnosti.

Goethe-Zertifikat C1
Předpoklad 800 až 1 000 hodin (à 45 minut) intenzivní výuky. Účastník zkoušky prokazuje, že je zběhlý v nadregionální standardní němčině. To znamená, že účastník zkoušky by měl být schopen vyjádřit se korektně ústně i písemně i k náročnějším tématům a porozumět autentickým textům středního stupně obtížnosti.

Části zkoušky - písemná: porozumění psanému textu, porozumění mluvenému textu a písemný projev; ústní zkouška.
Zkouška je známá po celém světě a je zaměstnavateli uznávána jako doklad solidní znalosti obecné němčiny. Osvědčení o absolvování této zkoušky osvobozuje na řadě německých vysokých škol od jazykové přijímací zkoušky.

Goethe-Zertifikat C2: Großes deutsches Sprachdiplom
Jazyková úroveň se blíží rodilému mluvčímu.

Části zkoušky - písemná: slohová práce, interpretace textu po stránce obsahu, slovní zásoby a stylu, testování vyjadřovací schopnosti, otázky k jedné z následujících tří oblastí: "německá literatura", "hospodářství" nebo "přírodní vědy", otázky k reáliím, diktát; ústní zkouška

Vysoce kvalifikované ukončení studia němčiny jako cizího jazyka, kterého nebylo dosaženo v rámci univerzitního či překladatelského studia; velmi známá zkouška, kterou oceňují firmy i státní instituce jako doklad znalostí němčiny téměř na úrovni rodilého mluvčího. Stejně jako ZPO a KDS je tato zkouška uznávána jako důvod pro osvobození od jazykových přijímacích zkoušek na německých vysokých školách, dokonce vysoce převyšuje jejich požadavky. V některých zemích je tato zkouška uznávána jako doklad jazykových znalostí pro oprávnění vyučovat německý jazyk. GDS slouží jako doklad jazykové kompetence pro učitele ze zemí EU, kteří chtějí pracovat v Německu.