Celoživotní vzdělávání s akreditací MŠMT

Zaměřeno na učitele němčiny!

Jedinečná nabídka nejenom pro ty, kdo jsou teprve na začátku své němčinářské kariréry, ale i pro ty, kdo chtějí od sebe víc. Tyto vzdělávací kurzy nabízíme v programu Celoživotního vzdělávání Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, jsou akreditovány MŠMT v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a sestavené na základě mezinárodní vzdělávací koncepce Deutsch lehren lernen německého Goethe-Institutu.


Vademecum učitele německého jazyka I.

Basiswissen Deutsch als Fremdsprache
Pro všechny, kdo chtějí vědět, jak na to; pro začínající učitelky a učitele a pro studenty němčiny. V kurzu získáte nejnovější poznatky z oblasti výuky, metodiky a didaktiky němčiny s ohledem na propojení obecného povědomí o česko-německých historických, kulturních a celospolečenských vztazích.

Kurz se skládá z 60 vyučovacích jednotek, tj. z 10 prezenčních, či případně online setkání, které se pak konají každý druhý týden. Začínáme v říjnu 2022.

Kurz je koncipován jednosemestrálně, adekvátně k jednomu semestru akademického roku Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Celkově sestává z 10 prezenčních sobotních setkání, vždy každý druhý týden. Každé setkání obnáší 6 vyučovacích jednotek, přičemž jednou vyučovací jednotkou se rozumí 45 minut. Obsah celého kurzu je založen na nejnovějších poznatcích z oblasti výuky, metodiky a didaktiky Deutsch als Fremdsprache, s ohledem na propojení obecného povědomí o česko-německých a česko-rakouských historických, kulturních a celospolečenských vazbách.

Obsah kurzu - výběr témat:

Blok 1
Úvod do kurzu, teoretické podklady moderní výuky, Evropský referenční rámec pro jazyky, různé přístupy ve výuce cizích jazyků

Blok 2
Mluvený projev, slovní zásoba jako základní kompetence, motivace k mluvenému projevu, rozvoj a aktivizace řečových dovedností, česko-německé vztahy

Blok 3
Poslech s porozuměním, fonetika jako základní kompetence, výslovnost, druhy poslechových textů, jednotlivé fáze poslechu

Blok 4
Psaný projev, fáze písemného projevu, gramatika jako základní kompetence, oprava chyb, postupý rozvoj, Rakousko

Blok 5
Výuka čtení, reálie coby základní kompetence, porozumění autentickým textům, obecné kulturní povědomí, interkulturní kompetence, přeshraniční spolupráce

Blok 6
Interakce ve výuce, sociální formy, nácvik a upevnění nové látky, vnitřní diferenciace, práce v heterogenní skupině, projektová výuka, Bavorsko

Blok 7
Strategie a učební autonomie, metakognitivní a kognitivní strategie, učební preference a učební autonomie, online nástroje, Literatura

Blok 8
Média a aktivizační repertoár, hry ve výuce, hudba a pohybové aktivity, Film, Kultura

Blok 9
Rozvržení hodiny, stanovení učebních obsahů, jednotkivé fáze výuky, učebnice do výuky, dialekty, Jugendsprache

Blok 10
Testování a evaluace, ověření progrese, jazykové portfolio, standardizované testy

Tento vzdělávací kurz je koncipován jako autonomní komponent k dalšímu samostatnému vzdělávacímu programu Vademecum učitele německého jazyka II, Sprachkurs für Fortgeschrottene. Oba vzdělávací programy se vhodně doplňují a společně skýtají komplexní možnosti metodicko-didaktické průpravy, vhledu do kulturně-historických témat a interkulturních kompetencí vč. mezinárodních vtahů, jakožto i upevnění a automatizaci patřičných jazykových struktur pro úroveň C1 dle SERRJ.

Všichni účastníci mají možnost individuálního poradenství a bezplatného využívání bohatě zásobené multimediální knihovny Goethe centra JU.

Zahájení 24. 9. 2022, poplatek za kurz: 7.900,- Kč

Akreditace MŠMT, č. j.: MSMT-27801-2-856

Přihláška ke stažení

  

Vademecum učitele německého jazyka II.

Sprachkurs Deutsch für Fortgeschrittene
Pro všechny, kdo chtějí rozproudit své jazykové znalosti. Jde o konverzační jednosemestrální kurz zaměřený na oživení a znovunavrácení aktivních jazykových znalostí. Součástí kurzu je také zahraniční exkurze za účelem navázání dalších kontaktů, seznámení se se školskými systémy a jazykovou výukou v regionech s myšlenkou vzájemné nadnárodní spolupráce.

Kurz je rozdělen do 60 vyučovacích jednotek, tzn. do 15 konverzačních lekcí po dvou vyučovacích jednotkách každý týden; tj. 30 hodin konverzace, na ně pak navazují dvě exkurze po 15 vyučovacích jednotkách do Dolního Bavorska a Horního Rakouska. Začínáme v říjnu 2022, dále v únoru 2023.

Kurz je veden zkušenými rodilými lektory s aprobací Deutsch als Fremdsprache a jeho součástí je i praktické využití metodicko-didaktických zásad při tzv. Handlungsorientirter Unterricht. Díky možnosti výjezdů lze navázat kontakty na jednotlivé vzdělávací zahraniční instituce a další subjekty za účelem potenciální budoucí spolupráce jednotlivých zaintereovaných škol a vzdělávacích zařízení.

Cílem kurzu je rozproudění jazykových dovedností účastníků na úrovni C1 dle SERRJ a zvýšení jejich povědomí o interkulturních vztazích jak v českých, tak i německých oblastech vč. mezinárodních vazeb mezi regiony s fokusem na zprostředkování tamějšího autentického prostředí. Konverzační forma podporuje diskuzi, která umožňuje výměnu dosavadních zkušeností, nabízí prostor pro případnou sebereflexi a efektivně pomáhá k profesnímu rozvoji účastníků kurzu. Rodilí mluvčí a zárověň učitelé DaF jsou určitým nadstandardem a přínosem pro potřeby zúčastněných, neboť tak průběžně dojde k optimálnímu zprostředkování mluvené i psané němčiny jak po teoretické, tak i praktické stránky úzu jazyka.

Obsah kurzu - výběr témat:

Alltag, Sprachen Kommunikation, Arbeitswelt, Wirtschaft, Gesundheit, Justiz und Verfassung, Psychologie, Emotionen, Schulwesen, Kunst, Ökologie, Umweltschutz, Reisen, Urlaub, Kultur, Zusammenarbeit grenzüberschreitend.

Všichni účastníci mají možnost individuálního poradenství a bezplatného využívání bohatě zásobené multimediální knihovny Goethe centra JU. 

Tento vzdělávací kurz je koncipován jako autonomní komponent k dalšímu samostatnému vzdělávacímu programu Vademecum učitele německého jazyka I. Basiswissen Deutsch als Fremdsprache.
 Oba vzdělávací programy se vhodně doplňují a společně skýtají komplexní možnosti metodicko-didaktické průpravy, vhledu do kulturně-historických témat a interkulturních kompetencí vč. mezinárodních vtahů, jakožto i upevnění a automatizaci patřičných jazykových struktur pro úroveň C1 dle SERRJ.

Zahájení kurzu bude upřesněo, poplatek za kurz: 7.900,- Kč

Akreditace MŠMT, č. j.: MSMT-27801-2-856

Přihláška ke stažení

Všeobecné podmínky/Řád celoživotního vzdělávání Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích


A pro další zájemce o němčinu...

Pomaturitní studium německého jazyka 

Tento vzdělávací program akreditovaný MŠMT mohou využít nejenom čerství maturanti, ale i ti, kdo jsou ze školy již delší dobu, chtějí se v němčině dál zdokonalovat a rozproudit své konverzační dovednosti.

Intenzivní prezenční studium němčiny v rozsahu jednoho školního roku umožňuje praktické zvládnutí cizího jazyka. Ke studiu se mohou přihlásit především absolventi středních škol, kteří vykonali maturitní zkoušku v kalendářním roce, v němž zahajují jednoletý jazykový kurz.

Studium je zvlášť výhodné pro studenty, kteří nebyli v prvním roce přijati na VŠ a mají zájem o zdokonalení svých jazykových schopností. Studentům, kteří nehodlají studovat VŠ, studium umožní snadněji získat zaměstnání, případně se uplatnit v zahraničí. Výuka je vhodná i pro uchazeče o zaměstnání, kteří si v rámci hledání nového uplatnění rozšíří jazykové znalosti.

Více informací k pomaturitnímu studiu němčiny.