VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

ROZSAH POUŽITÍ OBCHODNÍCH PODMÍNEK

Uveřejněné obchodní podmínky platí pro všecchny dohody uzavřené mezi Goethe centrem JU a účastníky kurzu. Účastníky kurzu se rozumí všechny osoby navštěvující některý z jazykových kurzů Goethe centra JU. Uveřejněné obchodní podmínky jsou k nahlédnutí na internetové stránce www.goethecentrum.cz. Tuto informaci účastníci kurzu obdrží před podpisem smlouvy (uhrazením poplatku za kurz). Úhradou kurzovného účastníci kurzu zároveň stvrzují, že se seznámili s obchodními podmínkami a s těmito souhlasí. Uveřejněné obchodní podmínky mohou být též stejným způsobem aktualizovány nebo změněny, což berou účastníci kurzu na vědomí.

1. Obecný předpoklad pro účast na kurzu

Minimální věk pro účast na kurzech němčiny GC JU je 16 let (s výjimkou kurzů pro děti a mládež).

2. Platební podmínky

2.1 Kurzovné je splatné při zápisu a lze jej uhradit bankovním převodem po vystavení faktury či v hotovosti v Goethe centru JU. V případě úhrady bankovním převodem se jako datum zaplacení chápe datum připsání platby na účet Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

2.2 Pokud platba celého kurzovného nedorazí včas (viz 2.1), ztrácí účastníci nárok na účast v kurzu. Goethe centrum JU si v tomto případě ponechává nárok na zaplacení zbytku kurzovného.

3. Ceny

3.1 Ceny platné v okamžiku přihlášení do kurzu a uvedené v příslušném aktuálním prospektu s nabídkou Goethe centra JU jsou součástí smlouvy.

3.2 Je-li z podnětu účastníků kurzu provedena změna v zápisu (změna kurzu), je první provedení změny v zápisu bezplatné. Za každé další provedení změny v zápisu se vybírá správní poplatek ve výši 100 Kč. Je-li změna provedena provedena z podnětu vyučujícího, poplatek se nevybírá. U skupinových kurzů online není změna kurzu možná.

3.3 Pro všechyn účastníky kurzů platí snížené poplatky za zkoušky.

3.4 Není-li stanoveno jinak, nejsou náklady na pořízení učebnic zahrnuty do ceny kurzu.

3.5 Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut.

3.6 Potvrzení o účasti na kurzu se vystavuje pouze tehdy, pokud byli účastníci kurzu přítomni alespoň 70% doby vyučování.

4. Slevy

4.1 Při zápisu přímých rodinných příslušníků účastníka kurzu se kurzovné snižuje o 10 %.

4.2 Učitelé němčiny a důchodci mohou uplatnit slevu rovněž ve výši 20 % na všechny kurzy.

4.3 Při zápisu do dvou (2) kurzů v jednom semestru se poskytuje sleva ve výši 10 % na cenově výhodnější kurz.

4.4 Pokud stávající účastníci kurzu zaplatí kurzovné na další kurz v daném termínu, automaticky obdrží slevu 10 % z ceny kurzu.

4.5 Na jednu osobu lze uplatnit pouze jednu z těchto slev.

5. Vrácení kurzovného a podmínky pro stornování kurzu

5.1 V případě stornování kurzu mají účastníci právo na vrácení kurzovného za těchto podmínek (výjimky viz bod 5.3 těchto obchodních podmínek):

Stornování před zahájením kurzu: vrácení zaplaceného kurzovného při odečtení správního poplatku ve výši 500 Kč.

Stornování během prvního týdne kurzu: vrácení zaplaceného kurzovného při odečtení správního poplatku ve výši 20 %.

Pokud účastník kurzu nemůže kurz ze zdravotních důvodů dále navštěvovat a prokáže to potvrzením od lékaře, bude mu vrácena částka odpovídající nevyužitým hodinám při odečtení správního poplatku ve výši 500 Kč. Stornování kurzu za těchto podmínek je možné pouze během prvních čtyř (4) týdnů kurzu.

V případě změn v zaměstnání či studiu nebo v případě zahraničních cest kurzovné nelze vrátit.

5.2 Pokud se kurz kvůli malému počtu účastníků nemůže konat a dotyčný nepřistoupí na žádnou alternativu, bude mu vráceno celé kurzovné.

5.3 Stornování a vrácení kurzovného u online kurzů

U online kurzů je možné vrácení kurzovného pouze v případě písemného stornování nejpozději do jednoho (1) týdne před zahájením kurzu. V tomto případě bude uhrazené kurzovné vráceno při odečtení správního poplatku ve výši 500 Kč. Pokud je kurz stornován déle než jeden týden před začátkem, kurzovné se nevrací.

6. Rozdělení kurzu/ velikost tříd

6.1 Zařazení účastníků kurzu do konkrétní jazykové úrovně provádí Goethe centrum JU na základě rozřazovacího vstupního testu.

6.2 Místa v kurzu jsou nepřenosná.

6.3 Maximální počet účastníků ve veškerých kurzech GC JU je 8.

7. Odpovědnost Goethe centra JU/ Vyšší moc

7.1 Odpovědnost Goethe centra JU a jeho spolupracovníků se omezuje na případy úmyslného jednání a hrubé nedbalosti.

7.2 Goethe centrum JU nenese odpovědnost za výpadek svých služeb, pokud je zabráněno splnění smluvních závazků v důsledku takzvané vyšší moci, tzn. mimořádné, nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, která vznikla nezávisle na jeho vůli a nebylo možné ji překonat ani před veškerou snahu. V takovém případě je Goethe centrum Ju zproštěno povinnosti náhrady škody, platby smluvní pokuty nebo jiné sankce, pokud tak bylo dohodnuto.

7.3 Za vyšší moc jsou považovány především přírodní katastrofy, embarga, občanské války, povstání, války, teroristické útoky, nepokoje nebo pandemie/ epidemie. Epidemie (včetně epidemie koronaviru - Covid SARS 2019) a s ní spojená opatření veřejných orgánů k omezení šíření epidemie jsou rovněž pokládána za vyšší moc.

7.4 Goethe centrum JU je povinno neprodleně informovat účastníky kurzu o zásahu vyšší moci a uvést typ dané události a přijatá opatření související s uskutečněním příslušného kurzu.

7.5 Pokud Goethe centrum JU nebude moci v případě vyšší moci nebo v důsledku opatření vyšší moci kurz uskutečnit nebo bude možné jej uskutečnit pouze částečně či v jiném než běžném režimu, vyhrazuje si Goethe centrum JU právo nahradit sjednanou metodu dle vlastního uvážení, tzn. nabídnout kurz ve formě, která umožňuje realizaci kurzu vzhledem k okolnostem - vyšší moc nebo opatření spojená s vyšší mocí (např. online výuka místo prezenční, omezení počtu osob ve skupině, změna vyučujícího atd.) -, nebo rozhodnout o prodloužení trvání kurzu o dobu, kterou trval zásah vyšší moci nebo opatření spojená se zásahem vyšší moci, dále jen "náhrada".

7.6 V případě poskytnutí náhrady Goethe centrum JU včas sdělí účastníkům kurzu, za jakých technických podmínek bude kurz např. v online modu probíhat (Google Classroom, Zoom, Skype, Microsoft Teams atd.).

7.6 V případě poskytnutí náhrady nemá účastník kurzu nárok na vrácení poplatku za již poskytnuté služby (zaplaceného kurzovného nebo jeho podílné části) ani na vrácení uhrazených poplatků za kurz, za něž bude v budoucnu nabídnuta náhrada. Ve všech případech vyšší moci je Goethe centrum JU rovněž oprávněno odstoupit od smlouvy, aniž by mělo povinnost účastníkům kurzu poskytnout náhradu škody a/nebo zaplatit smluvní pokuty, které účastníkům náleží. V případě, že nelze od účastníka kurzu odpovídajícím způsobem vyžadovat přijetí náhrady, má účastník kurzu právo odstoupit od smlouvy, ale nemá nárok na sankci, která by mu náležela nebo měla náležet.