VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Základní ustanovení

Zájemce o jazykový kurz se musí řádně a včas přihlásit a absolvovat vstupní rozřazovací test, aby byla správně a optimálně určena jazyková úroveň jeho znalostí a dovedností v němčině.

Počet účastníků ve všech kurzech je omezen na max. 8 zájemců.

Minimální věk účastníka kurzu je 16 let, s výjimkou kurzů pro děti a mládež.

Jedna vyučovací jednotka trvá 45 minut.

Pokud byl účastník kurzu přítomen alespoň na 75 % doby vyučování, obdrží potvrzení o absolvování kurzu.

Účastník kurzu na konci kurzu ukončujícího jednu jazykovou úroveň podle SERR absolvuje výstupní test, kterým dokládá svou jazykovou pokročilost. Ostatní účastníci kurzu absolvují tento výstupní test na vyžádání nebo v rámci ukončení dílčího kurzu. Kurzy vedou postupně k možnosti skládat mezinárodně uznávané zkoušky z němčiny Goethe-Zertifikat.

2. Platební podmínky

Účastník kurzu je povinen uhradit kurzovné ve stanoveném termínu, tj. cca do 10 dnů před zahájením semestru. Vedle platby v hotovosti je možno ze strany GOETHE CENTRA JU nechat vystavit fakturu, kterou lze uhradit převodem na účet.

Zájemci o jazykový kurz, kteří nastoupí do kurzu později, hradí celou částku.

Kurzovné je stanoveno pro minimální počet účastníků kurzu, tj. pro 4 osoby. Klesne-li počet účastníků pod uvedený počet, bude kurz po dohodě zkrácen či si účastníci kurzu připlatí částku do dané výše.

Pokud celé kurzovné nebude uhrazeno včas, ztrácí účastník nárok se kurzu účastnit.

Není-li uvedeno jinak, není v ceně kurzovného zahrnuta cena učebnice.

Požaduje-li účastník kurzu změnu, např. změnu termínu konání kurzu, přechod do jiného kurzu, uskuteční se tato první změna bezplatně. Za každou další změnu se vybírá správní poplatek 100,- Kč. Pokud dojde ke změně kurzu na žádost lektora, nevybírají se žádné poplatky. Změnu lze provést pouze během prvního měsíce od začátku kurzů, přičemž možnost nechat se zapsat do jiného kurzu se odvíjí od aktuální nabídky kurzů.

3. Slevy

Pro důchodce platí sleva ve výši 10 % u všech kurzů.

Při obsazení dvou kurzů se účastníkovi poskytuje sleva na druhý kurz ve výši 10 %.

Pokud stávající účastník kurzu zaplatí kurzovné na pokračovací kurz, obdrží autonaticky slevu ve výši 10 %.

Slevy jsou poskytovány z nezlevněné ceny kurzu a jedna osoba může uplatnit pouze jednu z těchto slev.

4. Vrácení kurzovného a podmínky při zrušení účasti v kurzu, náhradní hodina

V případě zrušení účasti v kurzu mají účastníci právo na vrácení kurzovného v tomto rozsahu: celá částka se vrací pouze ze závažných důvodů, stejně tak i poměrné částky kurzovného. Po proběhnutí poloviny semestru nárok na vrácení kurzovného zaniká. Pokud účastník kurzu zruší svou účast před zahájením kurzu, vrací se kurzovné s odečtením správního poplatku ve výši 600,- Kč. Pokud nemůže účastník kurz dále navštěvovat ze zdravotních důvodů a má potvrzení od lékaře, vrací se mu kurzovné za nevyužité hodiny s odečtením správního poplatku ve výši 500,- Kč. Zrušení účasti za těchto podmínek je možné pouze v první polovině průběhu semestru.

Kurzovné se nevrací v případě změn v zaměstnání, ve studiu nebo při zahraničních cestách.

Neuskuteční-li se kurz kvůli nedostatku zájemců a příslušný účastník nemůže akceptovat alternativní nabídku, vrací se kurzovné v celé výši.

Pokud v případě lektora, např. z důvodu nemoci, nelze zajistit kvalifikovaný zástup, bude hodina nahrazena až po skončení semestru.