JAZYKOVÉ ÚROVNĚ SERR

A1

Uživatel jazyka rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním frázím, jejichž cílem je vyhovět konkrétním potřebám, a umí tyto výrazy a fráze používat. Uživatel jazyka umí představit sebe a ostatní a klást jednoduché otázky týkající se informací osobního rázu, např. o místě, kde žije, o lidech, které zná, a věcech, které vlastní, a na podobné otázky umí odpovídat. Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit, mluví-li partner pomalu a jasně a je ochoten mu/jí pomoci.
Porozumění: Se znalostmi na úrovni A1 rozumí uživatel známým slovům a velmi jednoduchým větám, např. na plakátech, vývěskách nebo v katalozích. Pokud lidé hovoří pomalu a zřetelně, tak uživatel rozumí základním slovům a zcela základním frázím týkajích se blízkých osob rodiny a bezprostředního okolí.
Mluvení: Se znalostmi na úrovni A1 se uživatel umí jednoduchým způsobem domluvit, je-li jeho partner ochoten zopakovat pomaleji svou výpověď nebo ji přeformulovat. Umí klást jednoduché otázky a na podobné otázky odpovídat, pokud se týkají jeho základních potřeb nebo velmi známých témat. Na úrovni A1 uživatel zvládne jednoduchými frázemi popsat lidi, které zná, a stejně tak místo, kde žije.
Psaní: Uživatel umí napsat jednoduchý a stručný text na pohlednici, např. pozdrav z dovolené. Zvládne vyplnit formuláře obsahující osobní údaje, např. své jméno, státní příslušnost a adresu při přihlašování např. v hotelu.

A2

Uživatel jazyka na úrovni A2 rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho/jí bezprostředně dotýkají, např. základní informace o něm/ní a jeho/její rodině, o nakupování, místopisu a zaměstnání. Dokáže komunikovat prostřednictvím jednoduchých a běžných úloh, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných skutečnostech. Uživatel jazyka umí jednoduchým způsobem popsat svou vlastní rodinu, bezprostřední okolí a záležitosti týkající se jeho/jejích nejnaléhavějších potřeb.
Porozumění: Na úrovni A2 uživatel zvládne číst krátké jednoduché texty. Dále umí vyhledat konkrétní předvídatelné informace v jednoduchých každodenních materiálech, např. v jídelních lístcích, prospektech, inzerátech či jízdních řádech. Rozumí krátkým jednoduchým osobním dopisům. Při zvládnutí jazykové úrovně A2 uživatel rozumí frázím a nejběžnější slovní zásobě vztahující se k oblastem, které se ho bezprostředně týkají, např. základní informace o své osobě a rodině, o nakupování, místopisu, zaměstnání. Dokáže pochopit smysl krátkých, jasných, jednoduchých zpráv a hlášení.
Mluvení: Na úrovni A2 uživatel umí komunikovat v jednoduchých běžných situacích vyžadujících jednoduchou přímou výměnu informací o známých tématech a činnostech. Zvládne velmi krátkou společenskou konverzaci, i když obvykle ještě nerozumí natolik, aby konverzaci sám dokázal udržet. Uživatel rovněž umí použít řadu frází a vět, aby jednoduchým způsobem popsal vlastní rodinu a další lidi, životní podmínky, dosažené vzdělání a své současné nebo předchozí zaměstnání.
Psaní: Po osvojení si jazykové úrovně A2 uživatel umí napsat krátké jednoduché poznámky a zprávy týkající se základních potřeb. Zvládne napsat velmi jednoduchý osobní dopis, např. poděkování.

B1

Uživatel jazyka rozumí hlavním myšlenkám srozumitelné spisovné vstupní informace týkající se běžných témat, se kterými se pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd. Umí si poradit s většinou situací, jež mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Umí napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře zná nebo která ho/ji osobně zajímají. Uživatel jazyka dokáže popsat své zážitky a události, sny, naděje a cíle a umí stručně vysvětlit a odůvodnit své názory a plány.
Porozumění: Na úrovni B1 uživatel rozumí textům, které obsahují slovní zásobu často užívanou v každodenním životě nebo které se vztahují k jeho práci. Rozumí popisům událostí, pocitů a přáním v osobních dopisech. Se znalostmi na úrovni B1 uživatel rozumí hlavním myšlenkám vysloveným spisovným jazykem o běžných tématech, se kterými se setkává v práci, ve škole či ve volném čase. Rozumí smyslům mnoha rozhlasových a televizních programů týkajících se současných událostí nebo témat souvisejících s oblastmi jeho osobního či pracovního zájmu, pokud jsou vysloveny poměrně pomalu a zřetelně.
Mluvení: Uživatel si umí poradit s většinou situací, které mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Dokáže se bez přípravy zapojit do hovoru o tématech, která jsou mu známá, o něž se zajímá nebo která se týkají každodenního života, např. rodiny, koníčků, práce, cestování nebo jiných aktuálních událostí. Na úrovni B1 uživatel umí jednoduchým způsobem spojovat fráze, aby popsal své zážitky a události, své sny, naděje a cíle. Umí stručně odůvodnit a vysvětlit své názory a plány. Zvládne vyprávět příběh nebo přiblížit obsah knihy nebo filmu a vylíčit své reakce.
Psaní: Uživatel umí napsat jednoduché souvislé texty na témata, která dobře zná nebo která ho osobně zajímají. Bez problémů napíše osobní dopisy popisující osobní zážitky a dojmy.

B2

Uživatel jazyka mající úroveň B2 dokáže porozumět hlavním myšlenkám složitých textů týkajících se jak konkrétních, tak abstraktních témat včetně odborně zaměřených diskuzí ve svém oboru. Dokáže se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími, aniž by to představovalo zvýšené úsilí pro kteréhokoliv účastníka interakce. Uživatel jazyka na této úrovni umí napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat a vysvětlit své názorové stanovisko týkající se aktuálního problému s uvedením výhod a nevýhod různých možností.
Porozumění: Se znalostmi na úrovni B2 rozumí uživatel článkům a zprávám zabývajícími se současnými problémy, v nichž autoři zaujímají konkrétní postoje či stanoviska. Rozumí textům současné prózy. Uživatel rovněž rozumí delším promluvám a přednáškám a dokáže sledovat i složitou výměnu názorů, pokud téma dostatečně zná. Rozumí většině televizních zpráv a programů týkajících se aktuálních témat. Rovněž rozumí většině filmů ve spisovném jazyce.
Mluvení: Na úrovni B2 se uživatel dokáže účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími. Dokáže se aktivně zapojit do diskuze o známých tématech, vysvětlovat a obhajovat své názory. Uživatel se rovněž dokáže srozumitelně a podrobně vyjadřovat k široké škále témat, která se vztahují k oblasti jeho zájmu. Umí vysvětlit své stanovisko k aktuálním otázkám a uvést výhody a nevýhody různých řešení.
Psaní: Jsou-li uživatelovy znalosti na úrovni B2, dokáže napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat souvisejících s jeho zájmy. Umí napsat pojednání nebo zprávy, předávat informace, obhajovat nebo vyvracet určitý názor. V dopise dovede zdůraznit, čím jsou pro něj/ni události a zážitky osobně důležité.

C1

Uživatel jazyka s jazykovou úrovní C1 rozumí širokému rejstříku náročných a dlouhých textů a rozpozná implicitní významy textů. Umí se plynule a pohotově vyjadřovat bez zjevného souhlasu hledání výrazů. Umí jazyka užívat pružně a efektivně pro společesnké, akademické a profesní účely. Uživatel jazyka na úrovni C1 umí vytvořit srozumitelné, dobře uspořádané, podrobné texty ma složitá témata, čímž prokazuje ovládnutí kompozičních útvarů, spojovacích výrazů a prostředků koheze.
Porozumění: Se znalostmi na úrovni C1 uživatel rozumí dlouhým složitým textům, a to jak faktografickým, tak beletristickým, a je schopen ocenit rozdíly v jejich stylu. Rozumí odborným článkům a delším technickým instrukcím, a to i tehdy, když se nevztahují ke známému oboru. Uživatel rovněž rozumí delším promluvám, i když nemají jasnou stavbu a vztahy jsou vyjádřeny pouze v náznacích. Bez větší námahy rozumí televizním programům a filmům.
Mluvení: Na úrovni C1 se uživatel umí vyjadřovat plynule a pohotově bez příliš zjevného hledání výrazů. Umí používat jazyk pružně a efektivně pro společenské a pracovní účely. Zvládá přesně formulovat své myšlenky a názory a vhodně navazovat na příspěvky ostatních mluvčích. Uživatel umí jasně a podrobně popsat složitá témata, rozšiřovat je o témata vedlejší, rozvíjet konkrétní body a zakončit svou řeč vhodným závěrem.
Psaní: Se zvládnutou úrovní C1 se uživatel umí jasně vyjádřit, dobře uspořádat a podrobně vysvětlit svá stanoviska. Umí psát podrobné dopisy, pojednání nebo zprávy o složitých tématech a zdůraznit to, co považuje za nejdůležitější. Dokáže zvolit styl textu podle toho, jakému typu čtenáře je určen.

C2

Uživatel jazyka mající úroveň C2 snadno rozumí téměř všemu, co si vyslechne nebo přečte. Dokáže shrnout informace z různých mluvených a psaných zdrojů a přitom dokáže přednést polemiku a vysvětlení v logicky uspořádané podobě. Uživatel jazyka s úrovní C2 se dokáže spontánně, velmi plynule a přesně vyjadřovat a rozlišovat jemné významové odstíny dokonce i ve složitějších situacích.
Porozumění: Na úrovni C2 uživatel snadno přečte všechny formy písemného projevu, včetně abstraktních textů náročných svou stavbou, jako jsou např. příručky, odborné články a krásná literatura. Na úrovni C2 uživatel bez potíží rozumí jakémukoliv druhu mluveného projevu, živého či vysílaného. Pokud má trochu času zvyknout si na specifické rysy výslovnosti rodilého mluvčího, nemá potíže mu rozumět ani tehdy, mluví-li rychle.
Mluvení: S úrovní C2 se uživatel dokáže zapojit do jakékoliv konverzace nebo diskuze. Dobře zná idiomatické a hovorové výrazy. Umí mluvit plynule a přesně vyjadřovat jemnější významové odstíny. Narazí-li při vyjadřování na nějaký problém, dokáže svou výpověď přeformulovat tak hladce, že to ostatní ani nepostřehnou. Uživatel umí podat jasný plynulý popis nebo zdůvodnění stylem vhodným pro daný kontext a opírajícím se o efektivní logickou strukturu, která pomáhá posluchači všimnout si důležitých bodů a zapamatovat si je.
Psaní: Uživatel umí napsat jasný plynulý text vhodným stylem. Dokáže napsat složité dopisy, zprávy nebo články a vystavět text logicky tak, aby pomáhal čtenáři všimnout si důležitých bodů a zapamatovat si je. Zvládne napsat resumé a recenze odborných nebo literárních prací.