S GOETHE NA CESTÁCH

Přidáno 14. 12. 2022

S GOETHE NA CESTÁCH

Dlouhodobým cílem Goethe centra JU je zatraktivnění výuky němčiny na školách v jižních Čechách. Cílovou skupinou však nebývají pouze žáci a žákyně, či studentky a studenti, ale i učitelky a učitelé německého jazyka, kteří se chtějí dále vzdělávat a rozvíjet své know-how i s ohledem na rychle se měnící trendy a potřeby ve školství. A právě v souladu s touto myšlenkou byla uspořádána první z výjezdních exkurzí určených pro účastníky programu CŽV JU zaměřeného na další vzdělávání v oboru německý jazyk.

Od začátku školního roku 2022/2023 nabízí Goethe centrum Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích dva mimořádné kurzy, jež jsou akreditované v programu DVPP MŠMT. Svým tématem se jedná samozřejmě o německý jazyk a jeho výuku. V zimním semestru 2022/2023 byl úspěšně zahájen kurz s označením Vademecum II. Sprachkurs für Fortgeschrittene, který svou koncepcí cílí především na kvalifikované učitele německého jazyka, kteří se chtějí dále zdokonalovat v konverzaci, zajímají je aktuální celospolečenská témata a usilují o navázání dalších kontaktů a spolupráce ať už s dolnobavorskými či hornorakouskými vzdělávacími institucemi a dalšími spolupracujícími subjekty.

Nedílnou součástí pravidelných konverzačních setkání jsou i dva výjezdy, přičemž první z nich jsme úspěšně absolvovali ve čtvrtek, 1. prosince 2022. S ohledem na většinu byla stěžejním bodem programu návštěva střední ekonomické školy v Pergu Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Perg, kde nás přátelsky přivítala paní ředitelka Gabriela Teubenbacher spolu s poradkyní pro vzdělávání a práci s mládeží Edith Kern-Klambauer. Společně jsme si tak mohli prohlédnout školu, pohovořit s tamními žáky i pedagogy, navštívit knihovnu a seznámit se s chodem a provozem žákovských fiktivních firem, které perfektně simulují prostředí skutečného trhu. Díky možnosti osobního setkání, vzájemné výměně zkušeností a navázání osobních kontaktů tak bude moci být snáze navázána další spolupráce zainteresovaných škol do budoucna.

Další zastávkou bylo starobylé městečko Enns, které je spjato s původním osídlením římských vojáků a kde se i dnes nachází výcviková jednotka rakouské armády Bundesheer i s vlastní poddůstojnickou akademií. Nedaleko od Enns je možnost navštívit i památník Mauthausen. Přímo v Linci jsme pak navštívili „muzeum budoucnosti“ Ars electronica center, které se zaměřuje na nové technologie a jejich roli v běžném životě i při vzdělávání. Muzeum, které je běžně nazývané "Škola budoucnosti" nabízí pestrý program pro všechny napříč generacemi, stejně jako vzdělávací workshopy a semináře pro učitele, a to podle potřeby i v češtině. Všechny podněty, které jsme po cestě mohli načerpat, tak budou moci paní učitelky dále předat na svých školách a využít je tak k zatraktivnění výuky přímo svým žákům. Na závěr exkurze jsme zavítali na vánoční trh s nabídkou místních produktů a ochutnávkou originálních lineckých specialit.

Za podporu a spolupráci na vzdělávací exkurzi do Horního Rakouska v rámci programu Celoživotního vzdělávání Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích děkujeme HAK u. HAS Perg, Oberösterreich Tourismus, Tourismus Linz a Jihočeskému kraji.

Více informací k nabídce vzdělávacích programů Goethe centra JU akreditovaných MŠMT naleznete pod tímto odkazem: Celoživotní vzdělávání | GOETHE CENTRUM České Budějovice

 dsc-0004.JPG